(1)
lyu, wenbo; Liu, Y. .; Jiang, Y. .; Su, H.; Zhang, K. E-CNY AND DIGITAL ECONOMY IN CHINA. JARSSH 2023, 9 (11), 1-26. https://doi.org/10.61841/g15vgt84.