1.
lyu wenbo, Liu Y, Jiang Y, Su H, Zhang K. E-CNY AND DIGITAL ECONOMY IN CHINA. JARSSH. 2023;9(11):1-26. doi:10.61841/g15vgt84