[1]
wenbo lyu, Y. . Liu, Y. . Jiang, H. Su, and K. Zhang, “E-CNY AND DIGITAL ECONOMY IN CHINA”, JARSSH, vol. 9, no. 11, pp. 1–26, Nov. 2023, doi: 10.61841/g15vgt84.